ข้อมูลนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ระดับชั้น
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1
-
-
-
-
มัธยมศึกษาปีที่ 2
-
-
-
-
มัธยมศึกษาปีที่ 3
-
-
-
-
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น
-
-
-
-
มัธยมศึกษาปีที่ 4
-
-
-
-
มัธยมศึกษาปีที่ 5
-
-
-
-
มัธยมศึกษาปีที่ 6
-
-
-
-
รวมมัธยมปลาย
-
-
-
-
รวมทั้งหมด
75
70
145
8

ข้อมูลนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ระดับชั้น
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1
-
-
-
-
มัธยมศึกษาปีที่ 2
-
-
-
-
มัธยมศึกษาปีที่ 3
-
-
-
-
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น
-
-
-
-
มัธยมศึกษาปีที่ 4
-
-
-
-
มัธยมศึกษาปีที่ 5
-
-
-
-
มัธยมศึกษาปีที่ 6
-
-
-
-
รวมมัธยมปลาย
-
-
-
-
รวมทั้งหมด
74
70
144
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562


โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์(อสพป.25) อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

หมู่ที่ 18 บ้านเนินเสรี ตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33140

โทรศัพท์ : 045-660353  

E-SCHOOL V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook