ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

          โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์(อสพป.25) ตั้งขึ้นเมื่อปี  พ.ศ.2512  ซึ่งเมื่อก่อนหมู่บ้านโนนสมบูรณ์เป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ โดยตั้งขึ้นในป่าทึบ ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศกัมพูชา หมู่บ้านนี้ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2510 มีราษฎรอยู่  7 ครอบครัว ส่วนใหญ่อพยพมาจากบ้านโพธิ์กระสังข์ บ้านพราน อำเภอขุนหาญ และบ้านภูมิมะขาม อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ โดยตั้งหมู่บ้านรอบๆ บริเวณหนองสะแงร์ ในปี พ.ศ.2511 ชาวบ้านได้ส่งบุตร  ธิดา ไปเรียนที่โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ โดยต้องเดินทางผ่านป่าทึบเป็นระยะทางไกลและต้องฝ่าอันตรายจากสัตว์มีพิษนานาชนิด ชาวบ้านจึงพร้อมใจกันจัดตั้งโรงเรียนขึ้นโดยใช้ศาลากลางบ้านเป็นสถานที่ตั้งโรงเรียนชั่วคราวผู้ปกครองจัดทำโต๊ะ ม้านั่ง กระดานดำเอง  ต่อมาก็ย้ายไปสร้างอาคารเรียนชั่วคราวที่บริเวณทิศเหนือของหมู่บ้าน  ได้เปิดป้ายโรงเรียนหลังใหม่เป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2515  โดยมีนายสมศักดิ์   ไทยสะเทือน นายอำเภอขุขันธ์เป็นประธาน นายศึกษาศิลปะชัย แก้วปลั่ง ศึกษาธิการอำเภอขุขันธ์  นายศรชัย  จันทรชิต  หัวหน้าหมวดการศึกษาอำเภอขุขันธ์  และคณะครูในกลุ่มปรือใหญ่มาร่วมพิธี  โดยตั้งชื่อว่า “โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์” บนเนื้อที่ประมาณ 5 ไร่ 3 งาน 64 ตารางวา มีครูทำการสอนคนเดียว คือ นายไพบูลย์  สิงห์คำ

          ในปี พ.ศ.2517  โรงเรียนได้รับงบประมาณช่วยเหลือจากทางราชการจำนวน 50,000 บาท สร้างอาคารเรียน “แบบ  อสพป.”  และสร้างเสร็จเรียบร้อยในปี พ.ศ.2519  และหมู่บ้านโนนสมบูรณ์ทางราชการได้จัดตั้งให้เป็นหมู่บ้านอาสาพัฒนาป้องกันตนเอง เป็นหมู่บ้านที่ 25(อสพป.25) เพื่อเป็นอนุสรณ์ที่ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณจึงได้เปลี่ยนชื่อจากเดิมเป็น  “โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์(อสพป.25)”  โดยมีนายไพบูลย์   สิงห์คำ  เป็นครูใหญ่

          ต่อมาในปี  พ.ศ.2528  เนื่องจากสถานที่เดิมมีพื้นที่คับแคบ(ปัจจุบันใช้เป็นแปลงเกษตร) โรงเรียนได้ย้ายมาสร้างในที่ดินแห่งใหม่(ที่ดินในปัจจุบัน) โดยที่ทางคณะกรรมการหมู่บ้านได้จัดสรรและกันพื้นที่ไว้เป็นที่สาธารณะและส่วนหนึ่งได้รับการบริจาค จาก พ่อลึม แม่คอน  พานจันทร์ เนื้อที่ประมาณ 11 ไร่  นายสมัน สมคณะ บริจาคที่ดินประมาณ 1 ไร่ รวมเนื้อที่ประมาณ 27 ไร่ 3 งาน 33 ตารางวา  และได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน “แบบ สปช.105/26” ขนาด 2  ชั้น  6  ห้องเรียน ใช้งบประมาณ 600,000 บาท  และได้ทำพิธีเปิดอาคารเรียนหลังใหม่  เมื่อวันที่  9  มกราคม  2529

 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์(อสพป.25) อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

หมู่ที่ 18 บ้านเนินเสรี ตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33140

โทรศัพท์ : 045-660353  

E-SCHOOL V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook