วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์

“โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ (อสพป.25) เป็นแหล่งเรียนรู้ ที่จัดการศึกษาให้นักเรียน
มีคุณภาพ น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การสร้างนวัตกรรมด้านอาชีพ  พัฒนาสมรรถนะครูสู่สากล บริหารจัดการศึกษาโดยเน้น การมีส่วนร่วมของชุมชน”

ปรัชญา
“รากฐานของตึก คือ อิฐ รากฐานของชีวิต คือ การศึกษา”

 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์(อสพป.25) อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

หมู่ที่ 18 บ้านเนินเสรี ตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33140

โทรศัพท์ : 045-660353  

E-SCHOOL V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook